Số 290A Hải Thượng Lãn Ông,TP Phan Thiết,Tỉnh Bình Thuận
Pkdktamansaigonptbt@gmail.com

Trang Thiết Bị

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện.

Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch công tác vật tư, thiết bị y tế trình giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Giới thiệu các loại vật tư chuyên dùng và các thiết bị y tế để các trưởng khoa xem xét và dự trù, tổng hợp thành kế hoạch chung trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa thanh lý vật tư, thiết bị y tế, Thực hiện chế độ kiểm tra sử dụng và bảo quản thiết bị y tế theo chế độ quy định,

- Kiểm tra công tác an toàn thiết bị y tế.

- Tổ chức bảo trì, sửa chữa thiết bị y tế.

- Tổ chức đào tạo thường xuyên cho những viên chức vận hành thiết bị y tế của bệnh viện, các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ và sử dụng hiệu quả các thiết bị y tế.

Trang Thiết Bị

  • 11 Thg5

Phòng Vật tư - Thiết bị y tế của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ công tác vật tư thiết bị y tế trong bệnh viện.

Nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch công tác vật tư, thiết bị y tế trình giám đốc bệnh viện phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Giới thiệu các loại vật tư chuyên dùng và các thiết bị y tế để các trưởng khoa xem xét và dự trù, tổng hợp thành kế hoạch chung trình giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức đấu thầu mua sắm, sửa chữa thanh lý vật tư, thiết bị y tế, Thực hiện chế độ kiểm tra sử dụng và bảo quản thiết bị y tế theo chế độ quy định,

- Kiểm tra công tác an toàn thiết bị y tế.

- Tổ chức bảo trì, sửa chữa thiết bị y tế.

- Tổ chức đào tạo thường xuyên cho những viên chức vận hành thiết bị y tế của bệnh viện, các bệnh viện tuyến dưới nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ và sử dụng hiệu quả các thiết bị y tế.